انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون یک موسسه غیر انتفاعی است که هدف آن زنده نگاه داشتن آداب و سنن اصیل ایرانی در بین هموطنان مقیم ادمونتون کانادا می باشد

این انجمن در سال ۱۹۸۷ با نظر پرهیز از مسائل سیاسی و مذهبی تشکیل گردیده و با وجود تاثیر مذهب و سیاست بر فرهنگ، از هرگونه ائتلاف سیاسی و مذهبی خودداری می نماید.

.این موسسه در طول سالیان حیات خود در چندین نمایشگاه شرکت نموده و هنر و تاریخ ایران را به جهانیان عرضه داشته است

:ازاهداف این موسسه به چند نمونه اشاره می شود
نزديک کردن ارتباط ميان ايرانيان بوسيله تبادل فرهنگي و فعاليتهاي اجتماعي و بسط و توسعه همکاري ميان آنها، گراميداشت روزهاي ملي ايراني، فراهم نمودن کلاسهاي زبان فارسي براي آموزش و آشنا نمودن جوانان ايران با هنرها و فرهنگ ايراني
-1
تبادل فرهنگي ميان فرهنگ ايراني و ديگر اقوام کانادايي، ترويج و معرفي فرهنگ و هنرهاي ايراني به ديگر جوامع کانادايي
-2
افزايش اطلاعات عمومي ايرانيان در کانادا و شناسايي حقوق و مسوليتهاي آنها
-3

ساختار انجمن

جهت اطلاع از ساختار انجمن و وظایف اعضای هیات مدیره می توانید به اساسنامه انجمن مراجعه فرمایید.